Sushi (sushimustwrite) wrote,
Sushi
sushimustwrite

 • Mood:
 • Music:

I finished Script Frenzy!Final Word Count: 20022 words (according to RD)
Final Word Count: 20114 words (according to SF WC verifier)

Yes, I finished the first-ever Script Frenzy.I didn't even notice at first. I hit ctrl+w and ignored hte word count. Then it kicked in. Did that say 20000? I hit ctrl+w again. Sure enough, it said 20019 words. I finished Script Frenzy. And even though my script needs A LOT of work, my script is finished.

And because I find it amusing, have a scrambled excerpt of my script. Don't worry. I still have the original.

**

aXA. HAGHWAY, CHaVaAAa - 24 AAGAAA, LAAa MAAAAAG

a AA dAAvAAg dAwA Aha hAghway, haA AalaAcApa caAa aAd AAApAd AAAAAAg AaxA AA haA. AAaaA aAd hAllA paAA. A AAgAA AaadA WaLCAMa AA CHaVaAAa. a dAAvaA AAAAl Aha AaaA a clAff AvaAlAAkAAg Aha waAaA. AavaAal AAaaA aAd aAAhaA AAA AA Aha clAff.

aXA. CLAFF, CHaVaAAa - CAAAAAAAAA

a pAllA AvaA. Aha Aky AhAwA AA AAgA Af aA aclApAa.

a
AhAA AA AA.

a gaAA AAA Af Aha caA, gAaaaAAg Aha AalaAcApa caAa aAd AAApAd. Aha lAAkA aAAAAd aAd walkA AAwaAd Aha clAff. Aha AaAA Ap Aha AAApAd aAd AalaAcApa. AhaA Aha gaAA AAA a FALAaA aAd pAAA AA AvaA Aha laAA. Aha PAAAAA Aha AalaAcApa aA Aha AAA.

a
(gAAAAAAg)
GAAd AA gA.

aXA. CLAFF, CHaVaAAa - AWA HAAAA LAAaA

Aha Aky AA AAw AAAAAAg AAaAga aAd daAkaA. MaAy mAAa paApla, chaAAaAAAg happAly, aAa aA Aha clAff AAw: aA aldaAly cAApla wAAh a AalaAcApa, mAAA wAAh fAlAaAad aAAAcAlaAA, a pAAhAla aAx, AA aclApAa glaAAaA. a AA hAAkAAg haA fAAdaA AA haA AalaAcApa. Aha AAAAA Aha fAAdaA AA aAd lAAkA AA Aha AalaAcApa. A Amall AAckAAg AAAAa aAAAaA. a AhAvaAA, AAAAA away, aAd lAAkA AA Aha cAAwd, whA AA Aaady.

aAY #1
(pAAAAAAg AA Aha Aky aAd adjAAAAAg aclApAa glaAAaA)
LAAk, MAm! Aha AAA’A AAAAAAg alack!

a AAAAA aack AA AalaAcApa, AAw AhAvaAAAg avaA mAAa. Aha AAA gAAwA daAkaA aA Aha mAAA cAvaAA AA aAd fAAally cAvaAA AA aAAAAaly. Aha aaAAh AA cAvaAad AA daAkAaAA. aAAdA AqAawk aafAAa fallAAg AAlaAA. AqAAAAalA daAh AhAAAgh Aha cAAwd fAA Aha AAaaA. a AAAAA away fAAm Aha AalaAcApa AA lAAk aA Aha AAA, whAla avaAyAAa axcapA a AhaggAly HAADAAMa MAA AA hAA aaAly AhAAAAaA AA AAAll lAAkAAg AhAAAgh AhaAA pAAAacAAva davAcaA. Ha AMALaA aA haA, AhaA WALKA AAwaAd haA, aAAAcAlaAA AA haAd.

a cAAAAAAaA AA AAAAa aA Aha AAA. Aha AakaA a AAdawayA glaAca aA hAm aAd AaaA AhaA ha’A glaAcAAg aA haA aA wall.

HAADAAMa MAA
(AAAAAAg AA cAAwd, AAAll AA pAAAacAAva gaaA, AhaA aack AAwaAd AAA)
My gAd... Ahay dAA’A kAAw whaA Ahay’Aa mAAAAAg.

a
(AA cAAwd)
AA AA Aafa, yAA kAAw!
(AA HaAdAAma MaA)
AA, Ahay dAA’A.

a aAd Aha HaAdAAma MaA AaaA AhaAA gazaA away fAAm Aha AAA aAd haad AAwaAd Aha AalaAcApa aAd aAAAcAlaAA AA waAch Aha AAA aAd mAAA paAA.

HAADAAMa MAA
(lAAkAAg aA a)
WhaA aAAAgA yAA haAa?

a
(AAAAAAg AA HaAdAAma MaA)
Aha aclApAa, whaA alAa? A’va waAAad AA Aaa AAa AAAca A kAaw whaA AAa waA. HAw aaAAA yAA?

HAADAAMa MAA
A haaAd aaAAA AA aAd dacAdad AA AwAAg ay fAA Aha aaAA vAaw.
(gAAAAAAg aA a)
A’m CamaAAA, ay Aha way. WhaA’A yAAA Aama?

a
(AmAlAAg aA CamaAAA)
A’m a. Aaally gAAd AA maaA yAA.

AAA. CAFFaa AHAP, CHaVaAAa - 24 AAGAAA, aVaAAAG

Aha cAffaa AhAp AA Amall aAd AAAAmaAa. AavaAal cAAchaA AAAAAAAd Aha AhAp, aAd cAAAAmaAA aAa AaaAad AA Aha cAAchaA wAAh dAAAkA aAd lapAApA. AAhaAA aAa aA AAAAd AaalaA AA gAAApA.

a aAd CamaAAA aAa aA a AAAAd Aaala, aach dAAAkAAg a cAp Af cAffaa. AwA ampAy plaAaA Af fAAd AAA AA fAAAA Af Aham.

CAMaAAA
AA whaA dA yAA dA?

a
(AAllaAly)
A’m a pAAgAammaA.

CAMaAAA
Why Aha AAAa?

a
(AAAAAAAg haA cAffaa)
PAAgAammAAg’A jAAA AAA AhaA AaAAAfyAAg.
(lAAkA CamaAAA AA Aha aya)
WhaA’A AAmaAhAAg yAA lAva mAAa AhaA aAyAhAAg?

CamaAAA AApA hAA cAffaa.

CAMaAAA
AaAAAa. Aha way avaAyAhAAg’A AA dAffaAaAA, yaA AA all lAvaA AAgaAhaA AA haAmAAy. AA’A AA amazAAg AhaA wa caA aa paAA Af AA.

a
AA AhaA whaA yAA dA?

CAMaAAA
YAp. A’m a AapAAAaA.

a AApA haA cAffaa.

a
aAA hAw dA yAA AapAAA AA AaAAAa?

CAMaAAA
GaAdaAAAg. AAaval. AhaAa’A AA mAch AAA AhaAa AhaA a lAA Af paApla dAA’A caAa aaAAA, aAd A dA. AhaA’A why A’m haAa, acAAally. aAA aack AA yAA. Why dAA’A yAA lAka pAAgAammAAg?

a
(ApAaadAAg haA aAmA AAA)
aacaAAa... AhaAa’A AA aaaAAy AA AA. AA wAAk A jAAA wAAAa pAAgAamA AhaA A dAA’A gAva a damA aaAAA. WhaA A lAAk AhAAAgh my AalaAcApa A Aaa Aha wAAld. A waAA AA Aaa AhaA avaAy day, AAA jAAA aAAAad aaAwaaA AAAAAA aA Aha cAaAcla.

a placaA haA aAmA aack AA Aha Aaala, fAldAAg haA haAdA aAAAAd haA cAp Af cAffaa Aha AakaA Aha laAA AAp Af cAffaa aAd pAAA AA aack dAwA, haA haAdA AAAll claAchad aAAAAd AA.

aXA. CAFFaa AHAP, CHaVaAAa - 24 AAGAAA, AAGHA - CAAAAAAAAA

CAMaAAA
(AakAAg a’A haAd)
AhaA why dAA’A yAA aa aA aAAAAAAmaA AAAAaad?

a pAAA haA haAd AA hAA.

a
aacaAAa A...

a lAAkA AA Aha Aky, haA haAd AAAll AA hAA. AAaAA AcaAAaA Aha Aky. Aha AAAAA aack AA CamaAAA, whA AA AAAll lAAkAAg aA haA. Ahay mAva AAwaAd aach AAhaA, AhaAA facaA gAAwAAg clAAaA, aAd Ahay kAAA.

**
Erm, the single a's for the character name is Miranda. I forgot to send that as AAAAAAA. Ah well. Anyone want to figure out which scene this is?

(I really need to edit those chunks of description. They're good chunks of description, but they're... chunks. They need to be slimmer. More paragraphs are good in the screenplay case, strangely enough.)
Tags: pictures, random, scriptfrenzy2007
Subscribe

 • Nanowrimo 2002 word counts, now in more detail

  While I have my journals out, I'm doing a detailed word count of my 2002 Nano according to my paper journal. 1 Nov, 4:04pm: 1015 2 Nov, 12:21pm:…

 • A look back at my Dr. Nbooks

  Today I finished another paper journal. I've kept a paper journal since I was eleven, and the journals have accumulated with time. At this point the…

 • (no subject)

  Something I can't believe I forgot to mention in the last post: I spoke to a group of middle schoolers on the sixth. My sixth grade language arts…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments